Algemene voorwaarden – Privacy verklaring

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de voedingscoach/ diëtist van Eet Gewoon en haar cliënt inzake behandeling  en/of het leveren van diensten.

 

Artikel 1

In de voorwaarden wordt verstaan onder:

Diëtist: professional die voedings- en dieetadvies levert, die in het bezit is van een

Nederlands diploma diëtetiek, tevens volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren, handelende als zelfstandig gevestigd of freelance diëtist.

Voedingscoach: professional die voedings- en leefstijladvies levert.

Cliënt: degene aan wie door de diëtist advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s).

Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de diëtist is verwezen.

Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de diëtist wordt uitgeoefend.

Dieet: voeding op medische indicatie.

Dieetadvies: advies omtrent een dieet.

Voedingsadvies: advies omtrent gezonde voeding, zonder dat er sprake is van een medische indicatie.

De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd:

diëtist, voedingscoach, cliënt, arts, praktijkadres, dieet, dieetadvies en voedingsadvies

 

Artikel 2: Algemeen

De voedingscoach/diëtist geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres of online, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.

 

Artikel 3: Basis 

De voedingscoach/diëtist kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de voedingscoach de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

 

Artikel 4: Verhindering 

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij/zij de voedingscoach/diëtist hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de voedingscoach/diëtist  geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de voedingscoach gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

 

Artikel 5: Tariefstelling 

Voor aanvang van de behandeling deelt de voedingscoach/diëtist de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De voedingscoach/diëtist is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De voedingscoach/diëtist beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.

 

Artikel 6: Intellectueel eigendom 

De voedingscoach/diëtist behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de voedingscoach/diëtist noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de voedingscoach/diëtist verstrekt zijn.

 

Artikel 7: Betaling 

Betaling aan de voedingscoach/diëtist dient door overschrijving/betaalverzoek plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor het gekozen pakket of de geleverde consulten. De cliënt dient bij een pakketkeuze vooraf te betalen. Indien anders zal de betaling plaatsvinden aan het einde van het consult middels een betaalverzoek. Wanneer er in overeenstemming toch gebruik gemaakt wordt van achteraf betalen dient de cliënt de rekening binnen veertien dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is de voedingscoach/diëtist gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen. Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de voedingscoach/diëtist om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

 

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden 

De voedingscoach/diëtist heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij/zij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade. 

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid 

Het advies en/of de begeleiding van de voedingscoach/diëtist is naar zijn/haar aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De voedingscoach/diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de voedingscoach/diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de voedingscoach/diëtist. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de voedingscoach verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de voedingscoach nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de voedingscoach/diëtist om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de voedingscoach/diëtist te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. De voedingscoach/diëtist is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect. 

 

Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze 

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de voedingscoach/diëtist is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing. 

 

Artikel 11: Cliënt gegevens

Het doel van het vastleggen van cliëntgegevens voor Eet Gewoon is, 

Hiermee een volwaardig en persoonlijk advies en begeleiding te kunnen geven. De volgende gegevens worden in het dossier vastgelegd: NAW-gegevens, thuissituatie, werk, sport, hobby, medische achtergrond, medicijnen, leefstijl, voedingspatroon en eetgewoonten. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor Eet Gewoon.

 

Artikel 12: Veiligheid gegevens

Om de cliënt gegevens veilig te houden, heeft Eet Gewoon een uitgebreide virusscanner, een back-up op een verwisselbare harde schijf in een afgesloten kast.

 

Cliënt naam: Handtekening: 

 

Datum: